This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Create Wireless Mesh with Sophos APX on Sophos XG firewall

Chúng tôi đang cố gắng tạo một mạng lưới với các điểm truy cập Sophos APX trên tường lửa Sophos XG. Theo các tài liệu trực tuyến, các AP này được hỗ trợ cho lưới. Chúng tôi đã tạo thành công các mạng lưới với các AP cũ hơn (Sophos AP55). Vấn đề là chúng ta không thể chọn root-ap với các điểm truy cập APX mới, mà chúng ta có thể với AP55 cũ hơn. Có lẽ tôi đang thiếu một cái gì đó hoặc nó chỉ là không thể? Rất cảm ơn cho sự giúp đỡ!This thread was automatically locked due to age.