Synchronized Encryption on Mac

How-to Video

How to set up synchronized encryption on Mac OS X with Safeguard Encryption 8.